تبلیغات
تاثیر فناوری اطلاعات بر ورزش - نتیجه گیری

نتیجه گیری:

فوتبالی بدون استفاده از علم فناوری اطلاعات و کامپیوتر فوتبالی سنتی و منسوخ به نظر می آید. همان گونه که ما شاهد استفاده ی کشور های اروپایی از فناوری اطلاعات در فوتبال آن کشور ها و پیشرفت روزافزون آنها در دنیای فوتبال هستیم برای پیشرفت فوتبال کشورمان ناچار به استفاده از این علم بی انتها هستیم.