تبلیغات
تاثیر فناوری اطلاعات بر ورزش - تاریخچه کاربرد کامپیوتر در فوتبال(ایران و جهان(

تاریخچه کاربرد کامپیوتر در فوتبال(ایران و جهان(

در ایران در رشته فوتبال ،اولین بار آقای مجید جلالی برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از کامپیوتر استفاده کرد(در سال 1381 و در باشگاه پاس). در میان کشور های اروپایی صاحب فوتبال نیز، درانگلیس از سال 1996)1375-1374  ( استفاده از کامپیوتربرای تحلیل بازی ها شروع شد. به این ترتیب که، داده هایی به کامپیوتر می دادند و کامپیوتر آنها را طبقه بندی و فایل بندی می کرد. بعد از آن شرکت هایی تخصصی برای اینکار تاسیس شدند. آنها مبتکر آنالیز فوتبال از طریق کامپیوتر بودند. البته در رشته های مختلف نیز این کار شروع شده بود. بعنوان مثال آمریکایی ها حدود 10 سال قبل از آن، در زمینه بستکبال کارهای خوبی انجام داده بودند.